fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βελτίωση & τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες»,υποέργο 6 της Δράσης με κωδικό 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη»

 

 Βελτίωση & τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες»,υποέργο 6 της Δράσης με κωδικό 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη»

 

Στοιχεία προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός: €17.136.800,00  /  Προϋπολογισμός Ταμείου: €13.820.000,00

Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων: 25/10/2023 έως 31/05/2024 (ή μέχρι εξάντλησης πόρων)  /  Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων : 18 μήνες

Οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται αυτοτελώς και εγκρίνονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους (First In First Out), όπως αυτή πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής των Αιτήσεων (ΠΣ)

 

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του υποέργου 6 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ», της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη (16931)» του Υπουργείου Τουρισμού επιλέξιμες είναι οι παραλίες που δεν έχουν ενισχυθεί από άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Παραλίες οι οποίες έχουν λάβει σχετική ενίσχυση από άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα δεν δύναται να επιχορηγηθούν από το παρόν έργο για τις ίδιες δαπάνες.

Για να είναι επιλέξιμος ο φορέας διαχείρισης της παρούσας κατηγορίας πρέπει έχει τη μορφή Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, ΕΠΕ. Δεν είναι επιλέξιμες οι ατομικές επιχειρήσεις.

 

 Τόπος υλοποίησης

 • Η επένδυση υλοποιείται σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο. Στην περίπτωση μίσθωσης του τόπου εγκατάστασης, η διάρκεια μίσθωσης έχει εξασφαλιστεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025». Προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η μη ύπαρξη ενίσχυσης και στον εκμισθωτή είναι η μίσθωση να διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια απόσβεσης των επενδύσεων και το μίσθωμα να μην αυξηθεί εξ αυτής της επένδυσης.
 • Η επένδυση δύναται να υλοποιηθεί στην έδρα της εντασσόμενης επιχείρησης ή/και σε υποκατάστημα αυτής σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα.
 •  Ο τόπος υλοποίησης κατέχεται νόμιμα το αργότερο την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης καταβολής της ενίσχυσης

Ποσό ενίσχυσης

 •  Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000 €) ανά παραλία.
 •  Η δημόσια δαπάνη είναι 100% και χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών, την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες.
 •  Η καταβολή της επιχορήγησης μπορεί να γίνει με ενδιάμεσα αιτήματα επαλήθευσης, ενώ το 1ο αίτημα θα πρέπει να γίνει εντός 12 μηνών και να περιλαμβάνει το 30% της επένδυσης.Τόπος υλοποίησης
 •  Η επένδυση υλοποιείται σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο. Στην περίπτωση μίσθωσης του τόπου εγκατάστασης, η διάρκεια μίσθωσης έχει εξασφαλιστεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025». Προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η μη ύπαρξη ενίσχυσης και στον εκμισθωτή είναι η μίσθωση να διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια απόσβεσης των επενδύσεων και το μίσθωμα να μην αυξηθεί εξ αυτής της επένδυσης.
 • Η επένδυση δύναται να υλοποιηθεί στην έδρα της εντασσόμενης επιχείρησης ή/και σε υποκατάστημα αυτής σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα.
 •  Ο τόπος υλοποίησης κατέχεται νόμιμα το αργότερο την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης καταβολής της ενίσχυσης

 

Ποσό ενίσχυσης

 •  Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000 €) ανά παραλία.
 •  Η δημόσια δαπάνη είναι 100% και χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών, την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες.
 •  Η καταβολή της επιχορήγησης μπορεί να γίνει με ενδιάμεσα αιτήματα επαλήθευσης, ενώ το 1ο αίτημα θα πρέπει να γίνει εντός 12 μηνών και να περιλαμβάνει το 30% της επένδυσης.

 

Επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά)

 • Η κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης
 •  Προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως: λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής , διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση την χειμερινή περίοδο
 • Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων
 • Προμήθεια πακέτου τηλεμετρίας και συσκευών συναγερμού
 • Ειδική σήμανση στις προσβάσιμες παραλίες κ.ά.

 

 

Σημαντικές πληροφορίες

 •  Κάθε δικαιούχος οφείλει να μεριμνήσει για την εξασφάλιση της πρόσβασης από το οδικό δίκτυο σε κάθε σημείο παρέμβασης/παραλία που περιλαμβάνεται στην αίτηση χρηματοδότησής του.
 • Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι σύννομες με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής και λοιπής σχετικής νομοθεσίας.
 •  Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός στο σύνολό του θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας και συμβατότητας με τα όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από οδηγίες, κανονισμούς και το εθνικό πλαίσιο.
 •  Σε κάθε περιοχή παρέμβασης/παραλία πρέπει να τοποθετηθούν ενημερωτικές-πληροφοριακές πινακίδες για την ενημέρωση των επισκεπτών για τα σημεία της παραλίας που είναι προσβάσιμα, τους χώρους υγιεινής κ.ά.
 • Έργα που αφορούν οικονομική και εμπορική εκμετάλλευση υπηρεσιών (παρεμβάσεις σε παραλίες στις οποίες η πρόσβαση προσφέρεται έναντι τιμήματος), εφόσον η δημιουργία των υποδομών παρέχει πρόσθετα οικονομικά οφέλη, θα εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων (Κανονισμός De Minimis).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

α/α

Τίτλος δικαιολογητικού

Περιγραφή

1

Υποβολή αίτησης ενίσχυσης

Το έντυπο της αίτησης ενίσχυσης θα συμπληρωθεί από εμάς και θα σας το αποστείλουμε για υπογραφή.

Για την ηλεκτρονική αίτηση που απαιτείται, πρέπει να προσκομισθούν οι

κωδικοί taxisnet της αιτούσας επιχείρησης

2

Ανάλυση και τεκμηρίωση επενδυτικών δαπανών

Πίνακας ανάλυσης επενδυτικών δαπανών (σας τον προσκομίζουμε για συμπλήρωση από το μηχανικό σας), συνοδευόμενος από:

·         Προμετρήσεις - προϋπολογισμούς για τα κτιριακά και λοιπές κατασκευές.

·         Προσφορές για λοιπό εξοπλισμό/ μηχανολογικό εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, μελέτες, άυλες δαπάνες κλπ.

3

Φορολογικά έντυπα ή/και οικονομικέςκαταστάσεις των 3 τελευταίων

διαχειριστικών χρήσεων

Α. Τήρηση απλογραφικών λογιστικών βιβλίων

·         Ε3 για τις διαχειριστικές χρήσεις 2020 έως 2022

·         Έντυπο Ν για τις διαχειριστικές χρήσεις 2020 έως 2022 Β. Τήρηση διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων

·         Οικονομικές καταστάσεις για τις διαχειριστικές χρήσεις 2020 έως 2022

4

Δήλωση Μικρομεσαίων

Επιχειρήσεων(ΜΜΕ)

Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ (θα σας την προσκομίσουμε για υπογραφή σε

δεύτερο χρόνο)

5

Νόμιμη σύσταση

δικαιούχου ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1

Για την τεκμηρίωση της νόμιμης σύστασης του δυνητικού δικαιούχου απαιτείται η υποβολή και επισύναψη τωνπαρακάτω στοιχείων και τεκμηρίων:

I.     Βεβαίωση καταχώρησης και μεταβολών του φορέα στο ΓΕΜΗ.

II.     Ισχύον καταστατικό (ΓΕΜΗ).

III.     Δήλωση μεταβολών από την αρμόδια ΔΟΥ ή Εκτύπωση

''Προσωποποιημένης πληροφόρησης'' από το myaade.gr όπου αναφέρονται οι ΚΑΔ

IV.     Στοιχεία πιστοποίησης της σύνθεσης του φορέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής (Πρακτικά τελευταίας ΓΣ Μετόχων / εταίρων/ μελών του φορέα)

V.     Εκτύπωση του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΚΜΠΔ) ή το αρχείο Γνωστοποιήσεων της παρ.2 του άρθρου 20 του Ν. 4557/18, κατά περίπτωση.

VI.     Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων (ΠΔ) του αποδέκτη των

κονδυλίων ή του αναδόχου (θα σας την προσκομίσουμε για υπογραφή σε δεύτερο χρόνο)

VII.     Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (ΓΕΜΗ)

6

Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη σώρευση κρατικών

ενισχύσεων

Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη σώρευση κρατικών ενισχύσεων (θα σας την προσκομίσουμε για υπογραφή σε δεύτερο χρόνο)

7

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης

Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH), συνοδευόμενη από την αιτιολόγηση

συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η σχετική μελέτη βιωσιμότητας, απαιτείται μόνο για

επενδύσεις ποσού μεγαλύτερου των 10 εκατ. € (μη συμπ. ΦΠΑ) και

προσκομίζεται στο 1ο αίτημα πληρωμής.

8

Νομική μορφή

επιχείρησης (ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1)

Εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης ο φορέας ήταν υπό σύσταση, προσκομίζει:

Α. Νομικά πρόσωπα

i. Βεβαίωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ ή άλλο Μητρώο (βεβαίωση

καταχώρησης/ μεταβολών)

 

 

9

 

Φερεγγυότητα φορέα

·         Φορολογική ενημερότητα του φορέα, σε ισχύ κατά τηνυποβολή της

·         Ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα, σε ισχύ κατά την υποβολή της

·         Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, που έχει εκδοθεί έως και τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του

10

Νόμιμη κατοχή τόπου υλοποίησης (εξασφάλιση τόπου εγκατάστασης)

i.  Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ιδιόκτητο χώρο:

Τίτλος κυριότητας και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Δήλωση ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα) για την πρόθεση πώλησης του ακινήτου για το σκοπό της

επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή το συμβόλαιο προσκομίζεται στο πρώτο αίτημα καταβολής της ενίσχυσης

 

ii.  Σε περίπτωση εγκατάστασης σε μη ιδιόκτητο χώρο:

Σύμβαση μίσθωσης με αντίστοιχη εγγραφή δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή

Δήλωση ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα) για την πρόθεση μίσθωσης για το σκοπό της επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή το

μισθωτήριο προσκομίζεται με την υποβολή

11

Εύλογο κόστος υλοποίησης

·  Τρεις (3) προσφορές για κάθε μία από τις δαπάνες της αίτησης ενίσχυσης

·  Πίνακας αντιπαραβολής προσφορών (σύμφωνα με το υπόδειγμα).

·  Προσμετρήσεις-προϋπολογισμοί για τα κτιριακά και λοιπές κατασκευές της αίτησης ενίσχυσης.

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ

Υπεύθυνη_Δήλωση Μεγέθους Επιχείρησης_ΜΜΕ Υπεύθυνη_Δήλωση Σώρευσης Επιχορηγήσεων

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Παράρτημα XI_Μη_Πρόκληση_σημαντικής_βλάβης

 

Για να καταθέσετε την αίτηση σας, ακολουθήστε το link:https://tourism.development.mintour.gov.gr/project/1

 

Βρισκόμαστε πάντα στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Alpha plan Κρήτης

 

Εθνικής Αντιστάσεως 158 (1ος Όροφος), 71306, Ηράκλειο Κρήτης

 Ηράκλειο ΚρήτηςΛεωφ. Κουντουριώτη 23, 74100, Ρέθυμνο 

Τηλέφωνο: 2810 289457, Fax: 2810 289428, www.aplan.gr, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.