fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης

 2

Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης

Η Δράση ενισχύει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα, ήτοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 01/01/2021.

Προϋπολογισμός & Ποσοστά Ενίσχυσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 30.000.000€ και κατανέμεται ως εξής:

Π.Ε. Κοζάνης

6.300.000€

Π.Ε. Φλώρινας

6.300.000€

Π.Ε. Καστοριάς

4.200.000€

Π.Ε. Γρεβενών

4.200.000€

Δήμος Μεγαλόπολης

4.500.000€

Δήμος Οιχαλίας

4.500.000€

Δήμος Γορτυνίας

Δήμος Τριπόλεως

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 20.000€ έως 100.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής Δικαιούχων

 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
 • Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των γεωγραφικών ορίων των ενισχυόμενων περιοχών.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης, στον οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής Επιχείρησης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014.
 • Να λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες επιλέξιμες νομικές μορφές: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Ε. κατά μετοχές, Ε.Π.Ε., Μ.Ε.Π.Ε., Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε., Ι.Μ.Ε. Μ.Ε.Π.Ε., Α.Ε., Μ.Α.Ε., Ι.Κ.Ε., Μ.Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝ.ΣΕΠ., ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.
 • Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια έχει λήξει χρονικά, κατά το στάδιο της υποβολής απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. (ΕΕ)2831/2023 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 300.000€.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά διαθεσιμότητας κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 • Η αίτηση χρηματοδότησης να περιέχει δαπάνες που συνδέονται με τις υποκατηγορίες που χαρακτηρίζονται ως δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.
 • Η αίτηση χρηματοδότησης να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο συνολική βαθμολογία 65 στα κριτήρια που αναφέρονται στην πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ αν δεν καλύπτεται η παραπάνω προϋπόθεση.
 • Να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η οποία εφόσον διατηρηθεί για ένα έτος θα προσαυξήσει τις Ε.Μ.Ε. κατά τουλάχιστον μια (1) μονάδα (σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023).
 • Να δεσμευτούν ότι θα διατηρήσουν την αύξηση που θα δηλώσουν και η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο βαθμολόγησης της αίτησης, τουλάχιστον για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και ανάλογα με το είδος και τη φύση της προτεινόμενης Πράξης, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στις κτιριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 • Να μην έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην το έχουν υλοποιήσει πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να δεσμευτούν ότι το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου ή/και οι επιμέρους δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια άλλης δράσης που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και δεν αποτελούν εγκεκριμένες δαπάνες επενδυτικού σχεδίου σε άλλη δράση που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ε.Ε, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να δεσμευτούν ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40, παρ. 1, του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και εταιρείες στων οποίων το κεφάλαιο συμμετέχουν ή τα δικαιώματα ψήφου κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι). Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες,
 • εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται ότι:

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση των παγίων στοιχείων της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι δυνατή η εκμετάλλευση των προς πιστοποίηση δαπανών της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση, οι εν λόγω δαπάνες θα περικόπτονται και δύναται να υπάρξει ανάκληση της απόφασης ένταξης.
 • Για την εξέταση της δυνατότητας ενίσχυσης επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και λειτουργούν βάσει σύμβασης δικαιόχρησης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σχετική Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κατηγορία Δαπάνης

Δαπάνη

Είδος/Όρια Δαπάνης

Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

 

Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

 

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

 

Λοιπός Εξοπλισμός

 

Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Υποχρεωτική δαπάνη για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας

 

Τουλάχιστον μία εκ των πέντε (5) υποκατηγοριών και τουλάχιστον 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα (έως 50.000 €)

Δαπάνες για Κτίρια & Περιβάλλοντα Χώρο

Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος και Επεξεργασίας Αποβλήτων

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

έως 4.000 €

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

 

Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.

έως 5.000 € ανά πρότυπο

Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

έως 5.000 € ανά διαχειριστικό σύστημα

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

έως 10.000 €

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

 

Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου

έως 10.000 €

Δαπάνες Λογισμικού

Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία

 

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

 

Έμμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες

Υποχρεωτική 7% επί των άμεσων δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18/01/2024.

Διάρκεια Έργων

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

Χρόνος Υποβολών

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκινά στις 08/02/2024 και ώρα 13:00 και θα διαρκέσει έως και 08/04/2024 και ώρα 15:00.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

Κριτήριο

Βαθμός (max)

Διαθέσιμα Κεφάλαια σε σχέση με τον Συνολικό Π/Υ του Επενδυτικού Σχεδίου (αποδεικνύεται μέσω τραπεζικών διαθεσίμων ή βεβαιωμένου δανεισμού)

30

Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 2ετία

10

Λειτουργική Κερδοφορία Επιχείρησης - Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σε σχέση με Κύκλο Εργασιών κατά την τελευταία 2ετία

10

Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021- 2027 (σύμφωνα με τους ΚΑΔ που εμπίπτουν σε RIS όπως ορίζονται στην πρόσκληση)

10

Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας)

10

Αύξηση απασχόλησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας) πέραν της τυπικής προϋπόθεσης για κατ' ελάχιστο αύξηση/δημιουργία μιας (1) Ε.Μ.Ε.

30

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Τηλ. επικοινωνίας: 2310 566767, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.