fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

 1

Η δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» στοχεύει στη στήριξη υπό ίδρυση και νεοσύστατων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο του Τουρισμού.

Σκοπός της δράσης είναι:

 • η δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, διεθνώς ανταγωνιστικά
 • η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού και νέων τουριστικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά τις 18/12/2023 και έως την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης, καθώς και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης).

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες:

 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.
 • Να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης
 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια, κατά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης (18/12/2023).
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη. Οι ανωτέρω περίοδοι υπολογίζονται από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης (18/12/2023).
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής.
 • Να λειτουργούν ή να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας / διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης στον/στους ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ένωσης, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης (έτος χορήγησης και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη), ή το εκάστοτε ισχύον όριο του Κανονισμού.
 • Ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης να μην είναι η κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
 • Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και ανάλογα με το είδος και τη φύση της προτεινόμενης Πράξης, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στις κτιριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.          

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

 • Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €80.000 έως και €400.000.
 • Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

 • Καν. Ε.Ε 1407/2013 (De Minimis), όπως ισχύει.
 • Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

 • 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και
 • επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή/και δάνειο.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:

 • Ξενοδοχεία
 • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
 • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
 • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 • Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Σημειώνεται: Το σύνολο των καταλυμάτων αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων –τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.

 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
 • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
 • Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ / ΟΡΙΑ

1.

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

Έως 80% του

Επιχορηγούμενου

Προϋπολογισμού

2.

Δαπάνες Εξοπλισμού & Οργάνων

 

 

Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός

 

 

Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

 

 

Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

 

 

Ψηφιακός Εξοπλισμός γραφείου

έως 10.000€

 

Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

έως 10.000€

3.

Δαπάνες Μεταφορικών Μέσων

Έως 50.000€

4.

Δαπάνες Λογισμικού

Έως 10.000€

 

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

 

 

Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία

 

5.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Έως 5.000€

 

Υπηρεσίες εγκατάστασης,

Παραμετροποίησης Λογισμικού/ Εφαρμογών – Εκπαίδευση χρηστών

 

 

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

 

6.

Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Έως 3.000€

7.

Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Έως 30.000€

 

Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου

 

 

Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη

έως 3.000€

 

Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

έως 10.000€

 

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

 

Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας

 

 

Μελέτες / έρευνες αγοράς

 

8.

Δαπάνες Προβολής – Εξωστρέφειας –Διεθνοποίησης

Έως 10.000€

 

Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης

 

 

Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

 

 

Διαφημιστικές καταχωρίσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή

 

 

Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού

 

9.

Έμμεσες Δαπάνες

Με χρήση της κοινής στήριξης άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021

 

Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Υποχρεωτική κατηγορία

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Βαθμός (Max)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Α.1

Επαγγελματική Εμπειρία εταίρων/μετόχων της επιχείρησης

5

65%

Α.2

Σπουδές σχετικές με τον τομέα του Τουρισμού

5

Α.3

Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου

75

Α.4

Συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027*

15

Β.1

Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου

32

35%

Β.2

Βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου

33

Β.3

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Ε/Σ

15

Β.4

Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου

20

 • Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (18/12/2023) κι έπειτα.
 • Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά σκάφους κάθε είδους και για κάθε δραστηριότητα.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκινά στις 18/12/2023 και ώρα 15:00 και θα διαρκέσει έως και 22/03/2024 και ώρα 15:00.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.