fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν

espa goyninaΗ δράση αφορά σε στήριξη – ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου των γούνινων και συναφών ειδών. Η παρεχόμενη επιχορήγηση ύψους έως και 60.000 € έρχεται να καλύψει με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, μελλοντικές λειτουργικές δαπάνες και αγορές πρώτων υλών προκειμένου να εξασφαλιστεί μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την συνέχιση των οικονομικών δραστηριοτήτων και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε είκοσι (20) εκατομμύρια ευρώ και κατανέμεται ενδεικτικά σε δέκα επτά (17) εκατομμύρια ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με πόρους του ΕΠΑΝΕΚ και τρία (3) εκατομμύρια ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις με αμιγώς εθνικούς πόρους.

Το ποσό δύναται να αυξηθεί ώστε να καλύψει το σύνολο των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων χρηματοδότησης.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στη Δράση είναι οι ακόλουθες:

 • Να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ για το σύνολο εγκαταστάσεων που διαθέτει.
 • Να έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την 31.12.2021
 • Να έχουν μέχρι 31.12.2021 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή ως κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους ακόλουθους Κωδικούς Άσκησης Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

14.11

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της Δραστηριότητας

14.20

Κατασκευή γούνινων ειδών

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της Δραστηριότητας

15.11

Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή γουναρικών

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της Δραστηριότητας

ΚΑΔ

 ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

46.42.11.27

Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων

46.42.11.26

Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων

46.42.11.29

Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

46.42.11.36

Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

46.42.11.40

Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων γουναρικών

46.42.11.58

Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων) γουναρικών

 

Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 Φορολογικού έτους 2019.

Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ή εντός του 2021, ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας είτε της επιχείρησης, είτε του υποκαταστήματος.

 • Να εμφανίζουν εξαγωγές προς τρίτες χώρες κατά το έτος 2021 σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού κύκλου εργασιών του ίδιου έτους. (Η προϋπόθεση συμμετοχής τεκμαίρεται ότι πληρείται στην περίπτωση επιχειρήσεων με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2021.)
 • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2022 σε ποσοστό τουλάχιστον 10% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του Α’ εξαμήνου του έτους 2019. (Η προϋπόθεση συμμετοχής τεκμαίρεται ότι πληρείται στην περίπτωση επιχειρήσεων με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2020 ή εντός του 2021 καθώς και στην περίπτωση επιχειρήσεων που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.)
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
 • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας).
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενδεικτικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες στη Δράση και συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της επιχορήγησης, είναι οι ακόλουθες:

 • αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης,
 • αγορές Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης,
 • ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
 • δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ.,
 • δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.),
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα/Δημιουργία ή/και Αναβάθμιση, κλπ.),
 • δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
 • αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
 • μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Για τον υπολογισμό της επιχορήγησης θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα των ποσών των ακόλουθων πεδίων του φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019:

 • 102 Αγορές εμπορευμάτων χρήσης
 • 202 Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • 581 Παροχές σε εργαζόμενους
 • 585 Διάφορα λειτουργικά έξοδα
 • 587 Αποσβέσεις

Επί του ως άνω αθροίσματος το οποίο αποτελεί το ύψος των συνολικών δηλωθέντων εξόδων, εφαρμόζεται οριζόντιο ποσοστό 50% για τον υπολογισμό της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης ως κατ’ αποκοπή ποσό.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός των ετών 2019 & 2020 λαμβάνονται υπόψιν τα αντίστοιχα ποσά του φορολογικού εντύπου Ε3 δια το συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του έτους επί 365 & 366 αντίστοιχα.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2021, ανεξάρτητα εάν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι, δύναται να λαμβάνουν κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 4.000 €.

Το μέγιστο ποσό που δύναται να χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό, στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, ανέρχεται σε 60.000€ ανά ΑΦΜ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η δημόσια χρηματοδότηση προορίζεται για την κάλυψη των ανωτέρω επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών από 01-02-2022 έως και 31-12-2022.

Προϋπόθεση για τους δικαιούχους της Δράσης, είναι να διατηρήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χρηματοδότησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η Τετάρτη 12.10.2022 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 09.12.2022.