fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)»

67ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η Δράση αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:

 1. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
 2. Γάλα
 3. Αυγά
 4. Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
 5. Ζωοτροφές
 6. Δημητριακά
 7. Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
 8. Οίνος.
 9. Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
 10. Άνθη (π.χ. τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
 11. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
 12. Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
 13. Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:

 1. Η αίτηση στήριξης αφορά έναν από τους παραπάνω επιλέξιμους κλάδους.
 2. Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ.
 3. Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.
 4. Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση σφαγείου.
 5. Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ εξαίρεση, όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα. Μετεγκατάσταση ανενεργού ελαιοτριβείου δύναται να θεωρηθεί επιλέξιμη, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στην περιοχή εφαρμογής της Δράσης.
 6. Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών δεν επιτρέπεται αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ.
 7. Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Όρια αιτούμενου προϋπολογισμού:

Κατώτατος αιτούμενος

προϋπολογισμός

Ανώτατος αιτούμενος

προϋπολογισμός

100.000,00 € 599.999,99 €

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η ένταση ενίσχυσης για την δράση 4.2.1 ανέρχεται έως 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού.
Το ποσοστό της έντασης ενίσχυσης προσαυξάνεται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μόνο στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της δράσης, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης 4.2.1 αφορούν στις εξής κατηγορίες:

 • Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για τις εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Τα πλαστικά παλετοκιβώτια (bins) είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση στην περίπτωση που έχουν διάρκεια απόσβεσης μεγαλύτερη του ενός έτους.
  Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης, εξοικονόμησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας, δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
  i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). Ενδεικτικά αναφέρονται: φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου, ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γη, ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν. (ΕΚ) 1069/2009 & Καν. (ΕΚ) 142/2011), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής επιδοτούνται μόνο οχήματα που θα εγκριθούν για τη μεταφορά (Ζωικών Υποπροϊόντων) ΖΥΠ κατηγορίας 1 που οι ιδιοκτήτες τους θα αναλάβουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν τα νεκρά ζώα από εκτροφές, που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή κάλυψης για την οποία θα δεσμευτούν, προκειμένου να τα διαχειριστούν στην επιχείρησή τους. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
  ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κλπ) τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει.
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Δεν προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό επί του προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών αυτών.
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Περιφερειακή Ενότητα Περιοχές εφαρμογής
Ημαθίας Δημοτική κοινότητα Αλεξάνδρειας (η εντός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή)
Δημοτική κοινότητα Βέροιας (η εντός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή)
Δημοτική κοινότητα Νάουσας (η εντός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή)
Θεσσαλονίκης Δημοτική ενότητα Εχεδώρου (η εντός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Διαβατών) Δήμου Δέλτα
Δημοτική ενότητα Θερμαϊκού Δήμου Θερμαϊκού
Δημοτική ενότητα Θέρμης (εκτός τοπικής κοινότητας Ταγαράδων) Δήμου Θέρμης
Δημοτική ενότητα Μίκρας (εκτός τοπικής κοινότητας Κάτω Σχολαρίου) Δήμου Θέρμης
Δημοτική ενότητα Αμπελοκήπων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Δημοτική ενότητα Μενεμένης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Δημοτική ενότητα Θεσσαλονίκης Δήμου Θεσσαλονίκης
Δημοτική ενότητα Τριανδρίας Δήμου Θεσσαλονίκης
Δημοτική ενότητα Καλαμαρίας Δήμου Καλαμαρίας
Δημοτική ενότητα Ελευθερίου – Κορδελιού Δήμου Κορδελιού -Ευόσμου
Δημοτική ενότητα Ευόσμου Δήμου Κορδελιού -Ευόσμου
Δημοτική ενότητα Αγίου Παύλου Δήμου Νεάπολης - Συκεών
Δημοτική ενότητα Νεαπόλεως Δήμου Νεάπολης - Συκεών
Δημοτική ενότητα Πεύκων Δήμου Νεάπολης - Συκεών
Δημοτική ενότητα Συκεών Δήμου Νεάπολης - Συκεών
Δημοτική ενότητα Ευκαρπίας Δήμου Παύλου Μελά
Δημοτική ενότητα Πολίχνης Δήμου Παύλου Μελά
Δημοτική ενότητα Σταυρουπόλεως Δήμου Παύλου Μελά
Δημοτική ενότητα Πανοράματος Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη
Δημοτική ενότητα Πυλαίας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη
Δημοτική ενότητα Χορτιάτη (η εντός ρυμοτομικού σχεδίου οικισμών Εξοχής και Φιλύρου) Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη
Δημοτική ενότητα Ωραιοκάστρου (η εντός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Ωραιοκάστρου) Δήμου Ωραιοκάστρου
Κιλκίς Δημοτική κοινότητα Κιλκίς (η εντός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή)
Πέλλας Δημοτική κοινότητα Γιαννιτσών
Δημοτική κοινότητα Έδεσσας
Πιερίας Δημοτική κοινότητα Κατερίνης (η εντός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή)
Σερρών Δημοτική κοινότητα Σερρών (η εντός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή)
Χαλκιδικής Άγιο Όρος

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά την 20η Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει την 19η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.