Νέο πρόγραμμα: «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας»

kainotomiaΑνακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας νέο Πρόγραμμα Επιδότησης συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000€, με ποσοστό ενίσχυσης έως και 80% για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 20.000€ έως 400.000€, το οποίο αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για ερευνητική ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης υφιστάμενων επιχειρήσεων ή/και συμπράξεων αυτών με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Θα ενισχυθούν αποκλειστικά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

 • Αγροδιατροφή
 • Δομικά Υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, ως ακολούθως:

 • Μία Επιχείρηση,
 • Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους,
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων,
 • Μία ή Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους, μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων (είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα).

Σε περίπτωση συνεργασίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, δύναται να εκτελείται από ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.) ή Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα.

Από τη Δράση αποκλείονται επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση έως 31/12/2018.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000€ έως 400.000€.
 • Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται από 25% έως 80%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη φύση και τη σύνθεση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Κατηγορία δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσό (€) ή ποσοστό (%)

στον επιχορηγούμενο Π/Υ του έργου

ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 25, Δαπάνες για έργα έρευνας & ανάπτυξης
1 Δαπάνες προσωπικού 25-70%
1.1 Δαπάνες ήδη απασχολούμενου ερευνητικού προσωπικού με μισθωτή σχέση εργασίας
1.2 Δαπάνες νέου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας- μισθωτή σχέση εργασίας
1.3 Δαπάνες προσωπικού με ΔΠΥ/ανάθεση έργου
2. Δαπάνες οργάνων & ερευνητικού εξοπλισμού 40%

2.1

Δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό: όργανα και εξοπλισμός (λογιστικές αποσβέσεις κατά το χρονικό διάστημα χρήσης τους εντός της διάρκειας του έργου)
3. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας 80%
3.1 Έρευνα επί συμβάσει και δαπάνες Οργανισμών Έρευνας και Διάδοσης Γνώσης (Αμοιβές τρίτων – Υπεργολαβίες)
3.2 Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
3.3 Συμβουλευτικές υπηρεσίες
4. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
4.1 Δαπάνες ταξιδιών 5%
4.2 Δαπάνες δημοσιότητας 5%
4.3 Αναλώσιμα 5%
4.4

Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή

Η εν λόγω δαπάνη είναι υποχρεωτική

5%
4.5 Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία 5%
4.6 Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες 15% της κατηγ. 1. Δαπάνες προσωπικού
5. Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας 5%
5.1 Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας
ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 28, ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΜΕ
6 Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού 70%
6.1 Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας
6.2 Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ
7. Δαπάνες για την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό του έργου 70%
7.1 Δαπάνες   νέου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας- μισθωτή σχέση εργασίας
7.2 Δαπάνες προσωπικού με ΔΠΥ/ανάθεση έργου
8. Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας 5%
8.1 Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας

 Σε κάθε περίπτωση, η ένταση της ενίσχυσης, σε όρους παρούσας αξίας κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα κατωτέρω αναφερόμενα ποσοστά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν. Ε.Ε. 651/2014:

i) Άρθρο 25 Καν. Ε.Ε. 651/2014: «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης»

Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές και Πολύ Μικρές

Επιχειρήσεις

Βιομηχανική /Εφαρμοσμένη Έρευνα Έως 50% Έως 60% Έως 70%

Βιομηχανική/Εφαρμοσμένη Έρευνα προσαυξημένη κατά 15%: Αύξηση κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες και μέχρι 80%, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία:

         μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή

         μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10 % των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους·

ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έως 65%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έως 75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έως 80%

Πειραματική Ανάπτυξη Έως 25% Έως 35% Έως 45%

Πειραματική Ανάπτυξη προσαυξημένη κατά 15%: Αύξηση κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες και μέχρι 80%, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία:

— μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον     μία       είναι     ΜΜΕ     και   καμία

μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 %

των επιλέξιμων δαπανών, ή

— μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10 % των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους·

ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Έως 40%

 Έως 50%

Έως 60%

Μελέτες Σκοπιμότητας Έως 50% Έως 60% Έως 70%

ii) Άρθρο 28 «Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ»

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών και αφορά μόνο πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ένταση ενισχύσεων

Μεγάλες

Επιχειρήσεις

Μεσαίες

Επιχειρήσεις

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Καινοτομία για ΜΜΕ - Έως 50%

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 • Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν αποκλειστικά στη Βασική Έρευνα (Πειραματική ή θεωρητική εργασία που αναλαμβάνεται για την παραγωγή νέων γνώσεων, χωρίς να προβλέπεται άμεση εμπορική εφαρμογή ή χρήση).

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκινά στις 30/04/2020 ώρα 13:00 και λήγει στις 31/07/2020 ώρα 15:00.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Τηλ. επικοινωνίας: 2310566767, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας.


Βρείτε μας στα Κοινωνικά Μέσα

 

Κεντρικά Γραφεία:

Θεσσαλονίκη : Κωλέττη 25Β, 54627
Τηλ.: 2310566767, Fax: 2310567890
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πολιτική απορρήτου και cookies

 
 
Αθήνα : Πλατεία Καρύτση 4Α, 10561
Τηλ.: 2106146022, Fax: 2106146025
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αθήνα : Κ. Κανάρη 5, Κηφισιά,14563
Τηλ.: 2105773360, Fax: 2105590555
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Λάρισα : Φλωρίνης 37, 41335
Τηλ.: 2410238926, Fax: 2415005505
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ηράκλειο : Εθνικής Αντιστάσεως 158, 71306
Τηλ.: 2810289457, Fax: 2810289428
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ρέθυμνο : Λεωφ. Κουντουριώτη 23, 74100
Τηλ. & Fax: 2831025067
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Χανιά : Εφέδρων Πολεμιστών 24, 73135
Τηλ.: 2821503189
email: [email protected]
Ρόδος : 5ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, 85100
Τηλ.: 2241038774, Fax: 2241038775
email: [email protected]
Ορεστιάδα : Βασ. Κωνσταντίνου 18, 68200
Τηλ.: 2552026866, Fax: 2552024266
email: [email protected]
Αλεξ/πολη : Λ. Δημοκρατίας 18, 68100
Τηλ.: 2551035848, Fax: 2551035848
email: [email protected]
Πάτρα : Τσαμαδού 44Α, 26222
Τηλ.:2610346500, Fax: 2616007299
email: [email protected]
Αλβανία, Τίρανα : Rr. Islam Alla, 
Myslym Shyri, nr4, Τίρανα, 
1023 Αλβανία, Τηλ. : +3554453 1916 
email: [email protected]
H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Μάθετε περισσότερα» για να δείτε λεπτομέρειες.