fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

«Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της Περιφέρειας»

enisxysiΑνακοινώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας νέο Πρόγραμμα Επιδότησης συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000 €, με ποσοστά ενίσχυσης έως 65% για επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 20.000 € έως 300.000 € που υποβάλλονται υπό καθεστώς De Μinimis Καν. ΕΕ 1407/2013 και από 45% έως 55% για επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 20.000 € έως 1.000.000 € υπό καθεστώς Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) ΕΕ 651/2014. Η δράση αφορά υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν και θα υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο αποκλειστικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Στόχος της δράσης είναι η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα, υπάρχουν τρείς (3) διακριτές επιλογές – στόχοι:

 • Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός.
  Αφορά στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Δίδεται έμφαση στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα, καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.
 • Ψηφιακή Βιομηχανία
  Αφορά την ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιακοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Ενεργειακή αποτελεσματικότητα
  Αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την προετοιμασία για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής, αλλά και των προϊόντων τους.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • Το 70% του συνολικού προϋπολογισμού της Δράσης κατανέμεται σε Υφιστάμενες Επιχειρήσεις και το 30% σε Νέες ή Υπό Σύσταση.
 • Για τα επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (De Minimis), ο συνολικός προϋπολογισμός κυμαίνεται από 20.000 € έως 300.000 € και το ποσοστό επιδότησης είναι έως 65%.
 • Για τα επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), ο συνολικός προϋπολογισμός κυμαίνεται από 20.000 € έως 1.000.000 € και το ποσοστό επιδότησης από 45% έως 50% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και από 50% έως 55% για τις μικρές ή πολύ μικρές.
 • Ο Χρόνος Υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως εξής:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2019 (ίδρυση έως 31/12/2017)
 • Νέες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει λιγότερες από δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2019
 • Υπό Σύσταση επιχειρήσεις που έχουν ημερομηνία έναρξης μετά την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί και να υλοποιήσει την παρούσα δράση αποκλειστικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί σε τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στην προκήρυξη της δράσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης για υφιστάμενες ή νέες ή πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης για υπό σύσταση επιχειρήσεις.
 • Να έχει την ιδιότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης δηλ. λιγότερες από 250 ΕΜΕ (ισοδύναμα ατόμων πλήρους απασχόλησης) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. € ή/και το σύνολο του ενεργητικού να μην υπερβαίνει τα 43 εκατ. €.
 • Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης η οποία προηγουμένως έχει κηρυχθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά και να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.
 • Να δεσμευτεί ότι τα επενδυτικά της σχέδια και οι υποβαλλόμενες δαπάνες προς χρηματοδότηση δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη σε άλλα προγράμματα.
 • Να αναπτύσσει ή να δεσμευτεί ότι θα αναπτύξει τη δραστηριότητα της σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
 • Να υποβάλλει μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ (υφιστάμενες & νέες).
 • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (ατομικό ΑΦΜ) έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση στο παρόν πρόγραμμα. Στην περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο πρόγραμμα οι προτάσεις στις οποίες το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει θα απορρίπτονται όλες ανεξαρτήτως συμμετοχής άλλων προσώπων.
 • Για τα επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη).
 • Για τα επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 651/2014, να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του κανονισμού και να μην έχει προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών. Επιπρόσθετα, η σχεδιαζόμενη επένδυση να πληροί χαρακτήρα κινήτρου οπότε να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου.

Από τη δράση αποκλείονται:

 • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων αν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται,
 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
 • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.
 • Για τα επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 651/2014, οι ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων, ενισχύσεις που ευνοούν δραστηριότητες στους τομείς του χάλυβα, του άνθρακα, της ναυπηγίας, των συνθετικών ινών, των μεταφορών και στη συναφή υποδομή, καθώς και στην παραγωγή, διανομή και τις υποδομές ενέργειας. Επιπλέον, οι περιφερειακές ενισχύσεις υπό μορφή καθεστώτων που στοχεύουν σε περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, τα καθεστώτα που αφορούν τουριστικές δραστηριότητες, υποδομές ευρυζωνικών δικτύων ή τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων δεν θεωρείται ότι στοχεύουν σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος  (Μέχρι 40% του προϋπολογισμού)

 •         1.1 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων
 •         1.2 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων

2. Μηχανήματα και λοιπός Εξοπλισμός

 •         2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 •         2.2 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
 •         2.3 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης (ερευνητικός, εργαστηριακός, ποιοτικού ελέγχου κλπ)
 •         2.4 Μεταφορικά μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης
 •         2.5 Μεταφορικά μέσα για χρήση εκτός της επιχείρησης (Μέχρι 20% του προϋπολογισμού)
 •         2.6 Εξοπλισμός & εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
 •         2.7 Εξοπλισμός ΑΠΕ (μόνο για επιχειρήσεις που εντάσσονται μέσω του κανονισμού ΕΕ 1407/2013) (Μέχρι 20% του προϋπολογισμού και έως 40.000€)

3. Δαπάνες προσωπικού

 •         3.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος για πρόσληψη προσωπικού σε μειονεκτική θέση (Μέχρι 40% του προϋπολογισμού και έως 120 ΑΜ,     14.000€/ΕΜΕ)
 •         3.2 Επαγγελματική Κατάρτιση Προσωπικού (Μέχρι 10% του προϋπολογισμού και έως 30.000€)

4. Λογισμικά & Υπηρεσίες λογισμικού  (Μέχρι 70% του προϋπολογισμού)

 • 4.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
 • 4.2 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού  ΑΠΕ (μόνο για επιχειρήσεις που εντάσσονται μέσω του κανονισμού ΕΕ 1407/2013)

5. Δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων

 • 5.1. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων (Μέχρι 3% του προϋπολογισμού και έως 4.000€)
 • 5.2 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών (Μέχρι 10% του προϋπολογισμού και έως 30.000€)
 • 5.3 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών προώθησης προϊόντων (μόνο για επιχειρήσεις που εντάσσονται μέσω του κανονισμού ΕΕ 1407/2013) (Μέχρι 10% του προϋπολογισμού και έως 30.000€)

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή/και δάνειο.
 • Το επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, πρέπει να υποβάλλονται όπως ορίζεται από την προκήρυξη της Δράσης.
 • Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 % των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης.
 • Δαπάνες ίσες με το 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές.
 • Σε περίπτωση επιλογής καθεστώτος ενίσχυσης σύμφωνα με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό ΕΕ 651/2014 η σχεδιαζόμενη επένδυση πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκινά στις 06/10/2020 ώρα 13:00 και λήγει στις 27/11/2020 ώρα 15:00
Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

Τηλ. επικοινωνίας: 2310 566767, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.