fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Νέο Επιχειρείν

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η προκήρυξη της περιόδου υποβολών θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεις (3) μήνες, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης. Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων άνω του 1.000.000 ευρώ, θα υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ τα μικρότερα σχέδια στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των αντίστοιχων περιφερειών. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, με συγκριτική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα.
 2. Δικαίωμα να ενισχυθούν θα έχουν οι υπό σύσταση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα χωρίς προηγούμενη μετοχική συμμετοχή σε εταιρείες.
 3. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:
  • Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 ευρώ
  • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ
  • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ.

 

 

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
  Ποσό που ανέρχεται μέχρι το 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του 25% της επένδυσης. Το υπόλοιπο ποσό έως το 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης και το τελευταίο 50% καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του 100% της επένδυσης.
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών, η οποία λαμβάνει τις εξής μορφές:
  • ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία, άμεσα ή έμμεσα
  • δάνεια, άμεσα ή έμμεσα, με προνομιακά επιτόκια

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ, εφόσον πληρείται η προϋπόθεση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα αρχικής επένδυσης:
  • Δημιουργία νέας μονάδας.
  • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
  • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν αφορά μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες πρέπει να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις, κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων φορολογικών ετών, εκείνων των στοιχείων του ενεργητικού, οι οποίες συνδέονται με τη δραστηριότητα, που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί.
 2. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, εάν ΔΕΝ πληρείται η προϋπόθεση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.

 

 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:
  1. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία (υποχρεωτικό), καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
   Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών τουρισμού και στο 70% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων logistics (52.29.19.03). Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
   Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
  2. Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
   • Η επιχειρηματική αυτή εγκατάσταση έχει κλείσει.
   • Η αγορά πραγματοποιείται από το φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή, εκτός κι αν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται είτε από ένα μέλος της οικογένειας είτε από έναν υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη.
   • Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.
   • Σε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία ενεργητικού έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων, εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες του υποβαλλομένου επενδυτικού σχεδίου.
  3. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
   Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα, εκτός αν πρόκειται για επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 6 θέσεων.
   Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός εάν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού ή είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της επένδυσης.
  4. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (Μέγιστο ύψος μέχρι 75% του προϋπολογισμού):
  1. Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
  2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα θα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και θα κυμαίνονται από 50% έως 80% του κόστους επένδυσης.

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (άρθρο 18 Γ.Α.Κ.), που αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.
  Μέγιστο ύψος μέχρι 5% του προϋπολογισμού και έως του ποσού των 50.000 ευρώ. Ενίσχυση 50% του κόστους.
 2. Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  Μέγιστο ύψος μέχρι 20% του προϋπολογισμού και έως του ποσού των 200.000 ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια αυτά διπλασιάζονται.
 3. Δαπάνες για καινοτομία, που αφορούν σε:
  • δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού,
  • δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες ανάπτυξης και καινοτομίας και αποσπάται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό (με δικαίωμα του προσωπικού να επιστρέψει στον προηγούμενο εργοδότη του),
  • δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή και επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν και υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών στον τομέα της καινοτομίας. Μέγιστο ύψος μέχρι 20% του προϋπολογισμού και έως του ποσού των 200.000 ευρώ. Ενίσχυση 50% του κόστους.
 4. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία, που αφορούν σε:
  • δαπάνες προσωπικού,
  • δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, κτιρίων και γηπέδων, για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται,
  • δαπάνες για γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων,
  • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων. Μέγιστο ύψος μέχρι 10% του προϋπολογισμού και έως του ποσού των 100.000 ευρώ. Ενίσχυση 50% του κόστους.
 5. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, που αφορούν σε επενδύσεις απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, πέραν αυτού που ορίζεται από τα ενωσιακά πρότυπα.
  Μέγιστο ύψος μέχρι 5% του προϋπολογισμού και έως του ποσού των 100.000 ευρώ. Ενίσχυση 50% του κόστους.
 6. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, που αφορούν σε επενδύσεις απαραίτητες για καλύτερες ή αποδοτικότερες δραστηριότητες ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης σε σύγκριση με μία συμβατική μονάδα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης ιδίας δυναμικότητας που θα κατασκευαζόταν ελλείψει ενίσχυσης.
  Μέγιστο ύψος μέχρι 40% του προϋπολογισμού. Ενίσχυση 55% του κόστους. Η ενίσχυση προσαυξάνεται περαιτέρω σε εξειδικευμένες περιοχές.
 7. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), μόνο σε πρόσφατα εγκατεστημένη ή ανακαινισμένη δυναμικότητα παραγωγής, που αφορούν σε εξοπλισμό, αναγκαίο για να λειτουργήσει ως εγκατάσταση συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης, σε σύγκριση με συμβατικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης της ίδιας δυναμικότητας, ή για την αναβάθμιση της απόδοσης, αν η υπάρχουσα εγκατάσταση έχει ήδη επιτύχει το όριο υψηλής απόδοσης.
  Στην περίπτωση σταθμών ηλεκτρικής ισχύος άνω του 1MW, επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται μόνο αυτές που αντιστοιχούν σε παραγωγή θερμότητας, η οποία αξιοποιείται για θέρμανση διεργασιών ή χώρων.
  Μέγιστο ύψος μέχρι 5% του προϋπολογισμού. Ενίσχυση 65% του κόστους. Η ενίσχυση προσαυξάνεται περαιτέρω σε εξειδικευμένες περιοχές.
 8. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, που αφορούν σε εργασίες αποκατάστασης, μειωμένες κατά την αύξηση της αξίας του οικοπέδου, ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι δυνατή η εγγραφή τους ως πάγιων στοιχείων ενεργητικού.
  Μέγιστο ύψος μέχρι 5% του προϋπολογισμού. Ενίσχυση 50% του κόστους.
 9. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση, που αφορούν σε αναβάθμιση των προσόντων (up-skilling) ή την επανεκπαίδευση (re-skilling) των εργαζομένων και περιλαμβάνουν:
  • δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση,
  • λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, όπως έξοδα μετακίνησης, υλικά και εφόδια, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης. Εξαιρούνται τα έξοδα διαμονής εκτός από τα ελάχιστα αναγκαία έξοδα διαμονής των εκπαιδευόμενων που είναι εργαζόμενοι με αναπηρία,
  • δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση. Μέγιστο ύψος μέχρι 10% του προϋπολογισμού. Ενίσχυση 70% του κόστους. Η ενίσχυση μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων προσαυξάνεται περαιτέρω, κατά 10%, εάν η επαγγελματική κατάρτιση απευθύνεται σε ΑΜΕΑ ή εργαζομένους σε μειονεκτική θέση.
 10. Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, που εμπίπτουν πλήρως σε μία από τις κατηγορίες: βιομηχανικής έρευνας, πειραματικής ανάπτυξης, μελετών σκοπιμότητας και αφορούν σε:
  • δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό, εφόσον απασχολούνται αποκλειστικά στο έργο,
  • δαπάνες κτιρίων, οργάνων και εξοπλισμού. Εφόσον δεν χρησιμοποιούνται καθ` όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου.
  • δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες,
  • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων,
  • δαπάνες για τη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας. Μέγιστο ύψος μέχρι 20% του προϋπολογισμού και έως του ποσού των 200.000 ευρώ. Ενίσχυση 50% για βιομηχανική έρευνα, 25% για πειραματική ανάπτυξη και 50% για μελέτες σκοπιμότητας.
 11. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος, που αφορούν σε επενδύσεις απαραίτητες για την υπέρβαση των εφαρμοστέων ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση του επιπέδου της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων.
  Μέγιστο ύψος μέχρι 20% του προϋπολογισμού και έως του ποσού των 200.000 ευρώ. Ενίσχυση 60% του κόστους. Η ενίσχυση προσαυξάνεται περαιτέρω σε εξειδικευμένες περιοχές.
 12. Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
  Μέγιστο ύψος μέχρι 10% του προϋπολογισμού. Ενίσχυση 50%.
 13. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, που αφορούν στις επενδύσεις του δικτύου διανομής και σε πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για την κατασκευή, την επέκταση και την ανακαίνιση μιας ή περισσότερων μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας, ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), σε σύγκριση με μια συμβατική μονάδα παραγωγής.
  Μέγιστο ύψος μέχρι 20% του προϋπολογισμού. Ενίσχυση 65% του κόστους. Η ενίσχυση προσαυξάνεται περαιτέρω σε εξειδικευμένες περιοχές.
 14. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εφόσον χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις και αφορούν σε αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγή θερμότητας/ψύξης για ιδία χρήση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα, καθώς και παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης. Ειδικά για επενδυτικά σχέδια Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, επιλέξιμες είναι και οι δαπάνες του συστήματος αποθήκευσης.
  Μέγιστο ύψος μέχρι 20% του προϋπολογισμού. Ενίσχυση 65% του προϋπολογισμού, όταν το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να προσδιοριστεί ως χωριστή επένδυση ή ως η διαφορά αυτή από το κόστος μιας παρόμοιας, λιγότερο φιλικής προς το περιβάλλον επένδυσης, που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση. Διαφορετικά, η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 50%. Η ενίσχυση προσαυξάνεται περαιτέρω σε εξειδικευμένες περιοχές.
 15. Δαπάνες για πρόσβαση σε χρηματοδότηση, που αφορούν:
  • ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία, άμεσα ή έμμεσα
  • δάνεια, άμεσα ή έμμεσα, με προνομιακά επιτόκια

 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η συμμετοχή της επιχείρησης στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.).

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Οι ενισχυόμενοι φορείς από το χρόνο έναρξης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι τη λήψη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων οφείλουν:

 • να τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας, εκτός των επενδυτικών σχεδίων με επιλέξιμο κόστος μικρότερο των 300.000 ευρώ,
 • να τηρούν διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου,
 • να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής, εφόσον έχει εκδοθεί,
 • να μην παύσουν την επιχείρηση,
 • να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα,
 • να μη μεταβιβάζουν ενισχυόμενα πάγια, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από καινούρια, ανάλογης αξίας και λειτουργίας (Ο φορέας υπέχει υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης.),
 • να μη μεταβάλλουν τον τόπο εγκατάστασης, παρά μόνο υπό όρους και με προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου οργάνου
 • να μην εκμισθώνουν την ενισχυθείσας επένδυσης, παρά μόνο υπό όρους και με προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου οργάνου,
 • να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρεία ή αποσχίσουν τον κλάδο της ενισχυθείσας επένδυσης, παρά μόνο υπό όρους και με προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 • να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων τους (επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, εταιρική σύνθεση κτλ.),
 • να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) τους,
 • να αναρτούν πινακίδα με αναφορά στην ένταξη στο Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου,
 • να διατηρούν τα χαρακτηριστικά ειδικής αντιμετώπισης στην αξιολόγηση και στις παρεχόμενες ενισχύσεις.

Επιπλέον, οι φορείς πρέπει να διατηρούν λεπτομερείς φακέλους με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής για 10 έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης.

Το διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων ορίζεται σε 3 έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.