fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ευρωπαϊκές αλυσίδες ανάπτυξης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η προκήρυξη της περιόδου υποβολών θα γίνεται άπαξ ετησίως Οι αιτήσεις υπαγωγής θα υποβάλλονται αποκλειστικά στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, χωρίς συγκριτική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να εμπίπτουν στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας (μικροηλεκτρονική, υπολογιστές υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιημένη ιατρική και υγεία, βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υδρογόνο, διαδίκτυο των πραγμάτων).
 2. Δικαίωμα να ενισχυθούν θα έχουν οι εταιρείες που λειτουργούν υπό μορφή:
  • εμπορικής εταιρείας,
  • συνεταιρισμού,
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),
  • υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
  • κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
  • δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό προϋποθέσεις
 3. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:
  • Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 1.000.000 ευρώ
  • Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ
  • Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 ευρώ
  • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ
  • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ.

 

Εξαιρέσεις επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων:

 • οι προβληματικές επιχειρήσεις,
 • επιχειρήσεις που κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για ενίσχυση έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση, ή που δεν δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν μέσα σε περίοδο δύο (2) ετών, μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης
 • επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.
 • σύμφωνα με την περίπτωση α' του άρθρου 13 του Γ.Α.Κ., δεν υπάγονται επενδυτικά σχέδια:
  1. στον τομέα του χάλυβα
  2. στον τομέα των συνθετικών ινών
  3. στον τομέα του άνθρακα
  4. στον τομέα της ναυπηγίας.
  5. στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας
  6. στον τομέα μεταφορών (και η συναφής υποδομή)

 

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.
  Η έναρξη καταβολών γίνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους, εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών, με τους ακόλουθους περιορισμούς:
  1. Η ενίσχυση να μην υπερβαίνει, κατ’ έτος, το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών.
  2. Η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
 • Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
  Ποσό που ανέρχεται μέχρι το 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του 25% της επένδυσης. Το υπόλοιπο ποσό έως το 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης και το τελευταίο 50% καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του 100% της επένδυσης.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
  Η έναρξη των καταβολών πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση της εγκατάστασης του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού. Οι καταβολές πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις, με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του 60% του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης. Η προεξόφληση των δόσεων από την επιχείρηση είναι δυνατή μόνο για τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της σύμβασης μίσθωσης.
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.
  Η έναρξη των καταβολών πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση της δημιουργίας των συνδεόμενων με το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας. Οι καταβολές πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή του μισθολογικού κόστους εκ μέρους της επιχείρησης, με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του 60% του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Οι ενισχύσεις φορολογικής απαλλαγής, επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ενώ η ενίσχυση της επιδότησης του κόστους απασχόλησης παρέχεται μόνο αυτοτελώς.
 2. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παρέχονται όλα τα είδη ενισχύσεων.
 3. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις παρέχονται τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
 4. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ, εφόσον πληρείται η προϋπόθεση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα αρχικής επένδυσης:
  • Δημιουργία νέας μονάδας.
  • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
  • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν αφορά μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες πρέπει να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις, κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων φορολογικών ετών, εκείνων των στοιχείων του ενεργητικού, οι οποίες συνδέονται με τη δραστηριότητα, που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί.
 5. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, εάν ΔΕΝ πληρείται η προϋπόθεση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.

 

 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:
  1. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία (υποχρεωτικό), καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
   Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών τουρισμού και στο 70% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων logistics (52.29.19.03). Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
   Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
  2. Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
   • Η επιχειρηματική αυτή εγκατάσταση έχει κλείσει.
   • Η αγορά πραγματοποιείται από το φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή, εκτός κι αν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται είτε από ένα μέλος της οικογένειας είτε από έναν υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη.
   • Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.
   • Σε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία ενεργητικού έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων, εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες του υποβαλλομένου επενδυτικού σχεδίου.
  3. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
   Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα, εκτός αν πρόκειται για επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 6 θέσεων.
   Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός εάν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού ή είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της επένδυσης.
  4. μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της.
  5. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 2. Επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, ενώ για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.):

  1. Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

  2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

 3. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αποτυπωμένης σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) στην επιχειρηματική εγκατάσταση και αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,

  2. η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης που αναφέρεται στην απόφαση ολοκλήρωσης,

  3. κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη εγκατάσταση για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και τριών (3) ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της.

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα θα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και θα κυμαίνονται:

 • από 30% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
 • από 40% έως 40% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 • από 50% έως 80% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (άρθρο 18 Γ.Α.Κ.), που αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.
  Μέγιστο ύψος μέχρι 5% του προϋπολογισμού και έως του ποσού των 50.000 ευρώ. Ενίσχυση 50% του κόστους.
 2. Δαπάνες για καινοτομία σε ΜΜΕ, που αφορούν σε:
  • δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού,
  • δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες ανάπτυξης και καινοτομίας και αποσπάται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό (με δικαίωμα του προσωπικού να επιστρέψει στον προηγούμενο εργοδότη του),
  • δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή και επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν και υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών στον τομέα της καινοτομίας. Μέγιστο ύψος μέχρι 20% του προϋπολογισμού και έως του ποσού των 200.000 ευρώ. Ενίσχυση 50% του κόστους.
 3. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία, που αφορούν σε:
  • δαπάνες προσωπικού,
  • δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, κτιρίων και γηπέδων, για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται,
  • δαπάνες για γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων,
  • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων.
   Οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις παρέχονται μόνο εφόσον αυτές οι επιχειρήσεις συνεργάζονται με ΜΜΕ, όσον αφορά την ενισχυόμενη δραστηριότητα και οι συνεργαζόμενες ΜΜΕ καταβάλλουν βάσει παραστατικών το 30% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών κατ’ ελάχιστον. Μέγιστο ύψος μέχρι 10% του προϋπολογισμού και έως του ποσού των 100.000 ευρώ. Ενίσχυση 15% του κόστους για τις μεγάλες και 50% του κόστους για τις ΜΜΕ.
 4. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, που αφορούν σε επενδύσεις απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, πέραν αυτού που ορίζεται από τα ενωσιακά πρότυπα.
  Μέγιστο ύψος μέχρι 5% του προϋπολογισμού και έως του ποσού των 100.000 ευρώ. Ενίσχυση 30% του κόστους για τις μεγάλες και 40% του κόστους για τις μεσαίες και 50% του κόστους για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 5. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, που αφορούν σε επενδύσεις απαραίτητες για καλύτερες ή αποδοτικότερες δραστηριότητες ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης σε σύγκριση με μία συμβατική μονάδα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης ιδίας δυναμικότητας που θα κατασκευαζόταν ελλείψει ενίσχυσης.
  Μέγιστο ύψος μέχρι 40% του προϋπολογισμού. Ενίσχυση 35% του κόστους για μεγάλες, 45% του κόστους για μεσαίες και 55% του κόστους για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η ενίσχυση προσαυξάνεται περαιτέρω σε εξειδικευμένες περιοχές.
 6. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εφόσον χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις και αφορούν σε αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγή θερμότητας/ψύξης για ιδία χρήση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα, καθώς και παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης. Ειδικά για επενδυτικά σχέδια Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, επιλέξιμες είναι και οι δαπάνες του συστήματος αποθήκευσης.
  Μέγιστο ύψος μέχρι 20% του προϋπολογισμού. Ενίσχυση 65% του προϋπολογισμού, όταν το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να προσδιοριστεί ως χωριστή επένδυση ή ως η διαφορά αυτή από το κόστος μιας παρόμοιας, λιγότερο φιλικής προς το περιβάλλον επένδυσης, που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση. Διαφορετικά, η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 50%. Η ενίσχυση προσαυξάνεται περαιτέρω σε εξειδικευμένες περιοχές.
 7. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), μόνο σε πρόσφατα εγκατεστημένη ή ανακαινισμένη δυναμικότητα παραγωγής, που αφορούν σε εξοπλισμό, αναγκαίο για να λειτουργήσει ως εγκατάσταση συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης, σε σύγκριση με συμβατικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης της ίδιας δυναμικότητας, ή για την αναβάθμιση της απόδοσης, αν η υπάρχουσα εγκατάσταση έχει ήδη επιτύχει το όριο υψηλής απόδοσης.
  Στην περίπτωση σταθμών ηλεκτρικής ισχύος άνω του 1MW, επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται μόνο αυτές που αντιστοιχούν σε παραγωγή θερμότητας, η οποία αξιοποιείται για θέρμανση διεργασιών ή χώρων.
  Μέγιστο ύψος μέχρι 5% του προϋπολογισμού. Ενίσχυση 45% του κόστους για μεγάλες, 55% του κόστους για μεσαίες και 65% του κόστους για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η ενίσχυση προσαυξάνεται περαιτέρω σε εξειδικευμένες περιοχές.
 8. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, που αφορούν σε εργασίες αποκατάστασης, μειωμένες κατά την αύξηση της αξίας του οικοπέδου, ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι δυνατή η εγγραφή τους ως πάγιων στοιχείων ενεργητικού.
  Μέγιστο ύψος μέχρι 5% του προϋπολογισμού. Ενίσχυση 50% του κόστους.
 9. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση, που αφορούν σε αναβάθμιση των προσόντων (up-skilling) ή την επανεκπαίδευση (re-skilling) των εργαζομένων και περιλαμβάνουν:
  • δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση,
  • λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, όπως έξοδα μετακίνησης, υλικά και εφόδια, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης. Εξαιρούνται τα έξοδα διαμονής εκτός από τα ελάχιστα αναγκαία έξοδα διαμονής των εκπαιδευόμενων που είναι εργαζόμενοι με αναπηρία,
  • δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση. Μέγιστο ύψος μέχρι 10% του προϋπολογισμού. Ενίσχυση 50% του κόστους για μεγάλες, 60% του κόστους για μεσαίες και 70% του κόστους για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η ενίσχυση μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων προσαυξάνεται περαιτέρω, κατά 10%, εάν η επαγγελματική κατάρτιση απευθύνεται σε ΑΜΕΑ ή εργαζομένους σε μειονεκτική θέση.
 10. Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, που εμπίπτουν πλήρως σε μία από τις κατηγορίες: βιομηχανικής έρευνας, πειραματικής ανάπτυξης, μελετών σκοπιμότητας και αφορούν σε:
  • δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό, εφόσον απασχολούνται αποκλειστικά στο έργο,
  • δαπάνες κτιρίων, οργάνων και εξοπλισμού. Εφόσον δεν χρησιμοποιούνται καθ` όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου.
  • δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες,
  • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων,
  • δαπάνες για τη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας. Μέγιστο ύψος μέχρι 20% του προϋπολογισμού και έως του ποσού των 200.000 ευρώ. Ενίσχυση 50% για βιομηχανική έρευνα, 25% για πειραματική ανάπτυξη και 50% για μελέτες σκοπιμότητας.
 11. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος, που αφορούν σε επενδύσεις απαραίτητες για την υπέρβαση των εφαρμοστέων ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση του επιπέδου της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων.
  Μέγιστο ύψος μέχρι 20% του προϋπολογισμού και έως του ποσού των 200.000 ευρώ. Ενίσχυση 40% του κόστους για μεγάλες, 50% του κόστους για μεσαίες και 60% του κόστους για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η ενίσχυση προσαυξάνεται περαιτέρω σε εξειδικευμένες περιοχές.
 12. Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
  Μέγιστο ύψος μέχρι 10% του προϋπολογισμού. Ενίσχυση 50%.
 13. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, που αφορούν στις επενδύσεις του δικτύου διανομής και σε πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για την κατασκευή, την επέκταση και την ανακαίνιση μιας ή περισσότερων μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας, ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), σε σύγκριση με μια συμβατική μονάδα παραγωγής.
  Μέγιστο ύψος μέχρι 20% του προϋπολογισμού. Ενίσχυση 45% του κόστους για μεγάλες, 55% του κόστους για μεσαίες και 65% του κόστους για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η ενίσχυση προσαυξάνεται περαιτέρω σε εξειδικευμένες περιοχές.
 14. Δαπάνες για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση και αναπηρία, με μέγιστο ύψος 30% του προϋπολογισμού, που αφορούν σε:
  • Μισθολογικές δαπάνες για περίοδο 12 ή 24 μηνών το πολύ, από την πρόσληψη εργαζόμενου σε μειονεκτική ή ιδιαίτερα μειονεκτική θέση αντιστοίχως. Ενίσχυση 50%.
  • Μισθολογικές δαπάνες για κάθε δεδομένη περίοδο απασχόλησης του εργαζομένου με αναπηρία. Ενίσχυση 75%.
  • Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων με αναπηρία, με ενίσχυση 100%, που αφορούν:
   • προσαρμογή του χώρου εργασίας,
   • απασχόληση προσωπικού αποκλειστικά για τον χρόνο που διανύεται για την υποστήριξη των εργαζομένων με αναπηρία και επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού αυτού,
   • προσαρμογή ή αγορά εξοπλισμού, ή αγορά και επικύρωση λογισμικού προς χρήση από εργαζομένους με αναπηρία, περιλαμβανομένων προσαρμοσμένων ή βοηθητικών τεχνολογικών διευκολύνσεων,
   • μεταφορά των εργαζομένων με αναπηρία
   • μισθολογικό κόστος για τις ώρες που αφιερώνει στην αποκατάσταση ένας εργαζόμενος με αναπηρία,
   • κατασκευή, εγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό των μονάδων παραγωγής, καθώς και δαπάνες διοίκησης και μεταφοράς, όταν ο δικαιούχος παρέχει προστατευόμενη απασχόληση και απορρέουν άμεσα από την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία.
  • Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση, με ενίσχυση 50%, που αφορούν:
   • απασχόληση προσωπικού αποκλειστικά για τον χρόνο που διανύεται για την υποστήριξη των εργαζομένων σε μειονεκτική θέση, για περίοδο 12 ή 24 μηνών το πολύ από την πρόσληψη εργαζομένου σε μειονεκτική ή ιδιαίτερα μειονεκτική θέση αντιστοίχως.
   • επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού αυτού
   • αντιστάθμιση πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η απασχόληση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση

 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η συμμετοχή της επιχείρησης στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.).

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Οι ενισχυόμενοι φορείς από το χρόνο έναρξης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι τη λήψη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων οφείλουν:

 • να τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας, εκτός των επενδυτικών σχεδίων με επιλέξιμο κόστος μικρότερο των 300.000 ευρώ,
 • να τηρούν διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου,
 • να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής, εφόσον έχει εκδοθεί,
 • να μην παύσουν την επιχείρηση,
 • να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα,
 • να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού (περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης),
 • να μη μεταβιβάζουν ενισχυόμενα πάγια, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από καινούρια, ανάλογης αξίας και λειτουργίας (Ο φορέας υπέχει υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης.),
 • να μη μεταβάλλουν τον τόπο εγκατάστασης, παρά μόνο υπό όρους και με προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου οργάνου
 • να μην εκμισθώνουν την ενισχυθείσας επένδυσης, παρά μόνο υπό όρους και με προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου οργάνου (Εξαιρούνται οι συμβάσεις μίσθωσης που αφορούν εμπορικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός της ενισχυόμενης επένδυσης στον τομέα του τουρισμού.),
 • να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρεία ή αποσχίσουν τον κλάδο της ενισχυθείσας επένδυσης, παρά μόνο υπό όρους και με προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 • να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων τους (επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, εταιρική σύνθεση κτλ.),
 • να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) τους, νέων ή/και υφιστάμενων.
 • να αναρτούν πινακίδα με αναφορά στην ένταξη στο Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου,
 • να υποβάλλουν Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) για κάθε έτος χρήσης της ωφέλειας της φορολογικής απαλλαγής, σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
 • να διατηρούν τα χαρακτηριστικά ειδικής αντιμετώπισης στην αξιολόγηση και στις παρεχόμενες ενισχύσεις.

Επιπλέον, οι φορείς πρέπει να διατηρούν λεπτομερείς φακέλους με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής για 10 έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης.

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ & ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Πολύ Μικρές και Μικρές 3 έτη

Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης
(τουλάχιστον 3 έτη)

3 έτη
Μεσαίες  5 έτη Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης
(τουλάχιστον 5 έτη)
 5 έτη
 Μεγάλες 7 έτη  Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης
(τουλάχιστον 7 έτη)
 5 έτη