fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας

prasino tameio

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο νέο Πρόγραμμα Επιδότησης συνολικού προϋπολογισμού 9,7 εκατ. €, με ποσοστό ενίσχυσης 80% για επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 20.000 € έως 200.000 €. Η νέα Δράσης αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας, με υψηλή εξάρτηση από τις λιγνιτικές δραστηριότητες και των οποίων ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει:

 • Παροχή υπηρεσιών και αγαθών άμεσα προς τη ΔΕΗ, δηλαδή ενίσχυση προς Εργολάβους της Δ.Ε.Η. ή/και
 • Παροχή υπηρεσιών και αγαθών έμμεσα προς τη ΔΕΗ, δηλαδή ενίσχυση προς Υπεργολάβους της Δ.Ε.Η.

Στόχος της Δράσης είναι η διαφοροποίηση των παραγόμενων/προσφερόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε σταδιακά και τελικά σε βάθος 5ετίας να απεξαρτηθούν οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις από την Δ.Ε.Η. και τις λιγνιτικές δραστηριότητες, γενικότερα.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000 € - 200.000 €.
 • Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 80%.
 • Ο Χρόνος Υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Δευτερογενή και Τριτογενή τομέα που δραστηριοποιούνται και θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε κλάδο εξαρτώμενο είτε άμεσα, είτε έμμεσα από την λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων της περιοχής.
 • Αν η σχέση με τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. ( ΔΕΗ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. & ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.) είναι άμεση, δηλαδή η επιχείρηση είναι προμηθευτής (εργολάβος) των Εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., τότε πρέπει να αποδείξει ότι τουλάχιστον το 25% του Μ.Ο. του κύκλου εργασιών των ετών 2017, 2018 και 2019 προέρχεται από τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε.
 • Αν η σχέση με τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. ( ΔΕΗ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. & ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.) είναι έμμεση, δηλαδή η επιχείρηση είναι προμηθευτής εργολάβου του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., τότε πρέπει να αποδείξει ότι τουλάχιστον 50% του Μ.Ο. του κύκλου εργασιών των ετών 2017, 2018 και 2019 προέρχεται από τον εργολάβο, του οποίου η εξάρτηση από τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. αποδεδειγμένα υπερβαίνει το 25% του κύκλου εργασιών του όπως πρότερα ορίστηκε. Δύναται το 50% να υπολογιστεί και αθροιστικά, σε περίπτωση που παρέχονται αγαθά ή/και υπηρεσίες σε παραπάνω του ενός εργολάβου του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε..
 • Να δραστηριοποιείται την 01/01/2019 διαθέτοντας έδρα ή υποκαταστήματα εντός είτε της Π.Ε. Κοζάνης, είτε της Π.Ε. Φλώρινας ή εντός του Δήμου Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας.
 • Να έχει κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να μην είναι προβληματική.
 • Να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να λειτουργούν νόμιμα.
 • Να υποβάλλει ανά Α.Φ.Μ. μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης στην παρούσα δράση.
 • Να έχει την ιδιότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης, δηλ. λιγότερες από 250 ΕΜΕ (ισοδύναμα ατόμων πλήρους απασχόλησης) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. € ή/και το σύνολο του ενεργητικού να μην υπερβαίνει τα 43 εκατ. €.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης, έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν. 4308/2014.
 • Να διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/τους ΚΑΔ που δραστηριοποιείται ήδη η επιχείρηση.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € (ή 100.000 € για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) κατά την περίοδο 2019 – 2021.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

Από τη δράση αποκλείονται:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
 • Το σύνολο των κάτωθι δραστηριοτήτων βάσει ΚΑΔ:

ΚΑΔ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

01

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

03

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

10.2

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.41.12

Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών

46.11.11.07

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, μη ζώντων

46.17.11.27

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων ή άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων

46.21.19.11

Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών, μαλακίων ή άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων

46.38.1

Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

47.23

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.91.25

Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

47.99.15

Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

50%

2

Μηχανήματα - Εξοπλισμός

100%

2.1

Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Λογισμικό

100%

2.2

Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης
Μικτής/Πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων

Έως 15.000 €

*Οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι επιλέξιμες

3

Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος, Εξοικονόμησης Ενέργειας & Ύδατος

100%

4

Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Πιστοποίηση & Τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα.

30%

(και μέχρι του ποσού των 3.000 € ανά σύστημα διαχείρησης)

5

Σχέδιο Δράση (businessplan) για τη Στρατηγική Διαφοροποίηση των Δραστηριοτήτων της Επιχείρησης.

20%

(και μέχρι του ποσού των 15.000 €)

6

Δράσεις Προβολής – Προώθησης των επιχειρήσεων σε διαφοροποιημένες αγορές στόχους.

20%

(και μέχρι του ποσού των 20.000 €)

7

Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

20%

(και μέχρι του ποσού των 25.000 €)

8

Αμοιβή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

(Σύνταξη – Υποβολή – Παρακολούθηση)

Έως 4.000 €

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και απλοποιημένη, δηλαδή τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται.
 • Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (21/09/2021) κι έπειτα.
 • Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 • Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε σχεδίου, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 • Ένα επενδυτικό σχέδιο δεν θα παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού σε συνδυασμό με το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 50% του αρχικώς εγκεκριμένου και σε κάθε περίπτωση κάτω του ελάχιστου αποδεκτού ορίου των 20.000€.
 • Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
  • Οι Δικαιούχοι δε θα πρέπει να προβούν σε διακοπή της λειτουργίας τους εντός των επιλέξιμων περιοχών για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκίνησε στις 22/09/2021 και θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερος έως 21/03/2022.
Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.