fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων Δημόσια Ενίσχυση: 181.521.000,00 €

Δικαιούχοι

 • Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και εταιρείες του εμπορικού δικαίου που εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και εταιρείες του εμπορικού δικαίου που εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα
 • Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης

Προϋπολογισμός

 • Από 500.000,00 € έως 7.500.000,00 € για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 • Από 2.000.000,00 € έως 12.500.000,00 € για μεγάλες επιχειρήσεις

Ένταση Ενίσχυσης: από 15% έως 55% ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης, όπως όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα               

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΙΚΡΗ

Βόρειο Αιγαίο

45%

55%

55%

Κρήτη

40%

50%

55%

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

45%

55%

55%

Κεντρική Μακεδονία

45%

55%

55%

Δυτική Μακεδονία

40%

50%

55%

Ήπειρος

45%

55%

55%

Θεσσαλία

45%

55%

55%

Ιόνια Νησιά

40%

50%

55%

Δυτική Ελλάδα

45%

55%

55%

Στερεά Ελλάδα

40%

50%

55%

Πελοπόννησος

40%

50%

55%

Νότιο Αιγαίο

30%

40%

50%

Ανατολική  Αττική/Δυτική  Αττική/Πειραιάς και νήσοι

25%

35%

45%

Δυτικός τομέας Αθηνών

15%

25%

35%

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
  • Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  • Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων εντός του χώρου της μονάδας
  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας
  • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης
  • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης
  • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
  • Στην περίπτωση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δικτύων διανομής (logistic) της επιχείρησης, επιλέξιμος είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος έχει μοναδικό κωδικό αναγνώρισης (serial number) και οι κτιριακές εγκαταστάσεις με την προϋπόθεση ότι το αίτημα πληρωμής συνοδεύεται από τοπογραφικό με γεωχωρική σήμανση και φωτογραφίες με γεωχωρική σήμανση και χρονοσήμανση, όπου αποτυπώνεται η κατάσταση πριν και μετά την επένδυση
  • Άυλες δαπάνες: απόκτηση λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων, έρευνες αγοράς, εταιρική ταυτότητα και branding, σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα, απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας που εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει (ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.)
 • Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
  • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
  • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
  • Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
  • Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων
  • Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

 • Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου / Κάλυψη Ιδιωτικής Συμμετοχής (βεβαίωση μέσου τραπεζικού υπολοίπου μηνός, φορολογηθέντα αποθεματικά, αύξηση κεφαλαίου, πρόθεση ή έγκριση δανειοδότησης, έκδοση ομολογιακού δανείου)
 • Νόμιμη Σύσταση Δικαιούχου
 • Πράσινη Μετάβαση
 • Καινοτομία & Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Βιωσιμότητα Επένδυσης
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τεκμηρίωση Αρχικής Επένδυσης:
  1. η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης ή
  2. η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

 • Προκαταβολή έως και 100% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
 • Εκχώρηση της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της αίτησης ενίσχυσης
 • Χρήση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account)

Χρονοδιάγραμμα Δράσης

Υποβολές Αιτήσεων: από 16/05/2022 και ώρα 12:00 έως 30/9/2022 και ώρα 12:00

Αξιολόγηση Αιτήσεων: από 17/05/2022 έως 30/11/2022 (6 μήνες)

Οι αποφάσεις εκδίδονται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, όπως αυτή πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα.

Διάρκεια Υλοποίησης: 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών και όχι πέραν της 31/05/2025

Δείτε εδώ μία σύντομη παρουσίαση.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/draseis-tameiou-anakampsis-kai-anthektikotitas/id-16626-oikonomikos-metasximatismos-tou-agrotikoy-tomea1/12733-ypoergo1-kainotomia-kai-prasinh-metabash