19/04/2018-Δεύτερη Προκήρυξη Αναπτυξιακού Νόμου, «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

growthΣτο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 προκηρύχθηκε ο δεύτερος κύκλος υποβολής για το καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής την 30/6/2018 και ο δεύτερος κύκλος υποβολής στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 15/12/2018, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος.

«Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Δικαίωμα συμμετοχής

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

 • Είναι νέες (υπό σύσταση ή νεοσύστατες, που δεν έχει παρέλθει 7ετία από την ίδρυσή τους)
 • Δεν είναι συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις και δεν συνδέονται μέσω φυσικών προσώπων με μεγάλες επιχειρήσεις

Χαρακτήρας επενδυτικού σχεδίου

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση παραγωγής μιας μονάδας
 • Αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού επιχείρησης που έχει κλείσει

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων
 • Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, υπό προϋποθέσεις.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης

Μισθολογικό κόστος

Το ενισχυόμενο μισθολογικό κόστος που θα προκύπτει από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι αποκλειστικά συνδεδεμένο με την περιγραφείσα αρχική επένδυση υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών. Προϋποθέτει την υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής

Λοιπές δαπάνες

 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, που αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ως δαπάνες εκκίνησης νοούνται εκείνες που πραγματοποιούνται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της οικονομικής μονάδας, την απόκτηση διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της.

Είδη ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Ίδια συμμετοχή

Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλύπτεται με τους εξής τρόπους:

 • Αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά
 • Αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
 • Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
 • Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού
 • Τραπεζικό δάνειο

Ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 1. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς 250.000€
 2. για μικρές επιχειρήσεις 150.000€
 3. για πολύ μικρές επιχειρήσεις 100.000€
 4. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις 50.000€

Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής έως τις 30/6/2018

 

«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Δικαίωμα συμμετοχής

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Χαρακτήρας επενδυτικού σχεδίου

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση παραγωγής μιας μονάδας
 • Αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού επιχείρησης που έχει κλείσει

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων και ειδικών εγκαταστάσεων
 • Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων που προέρχονται από άλλη παραγωγική μονάδα, υπό προϋποθέσεις (μόνο ΜΜΕ)

Είδη ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή

Ίδια συμμετοχή


Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλύπτεται με τους εξής τρόπους:

 • Αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά
 • Αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
 • Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
 • Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού
 • Τραπεζικό δάνειο

Ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 • για μεγάλες επιχειρήσεις 500.000€
 • για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς 250.000€
 • για μικρές επιχειρήσεις 150.000€
 • για πολύ μικρές επιχειρήσεις 100.000€
 • για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις 50.000€

Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής έως τις 15/12/2018 ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας.


Βρείτε μας στα Κοινωνικά Μέσα

 

Κεντρικά Γραφεία:

Θεσσαλονίκη : Κωλέττη 25Β, 54627
Τηλ.: 2310566767, Fax: 2310567890
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αθήνα : Πλατεία Καρύτση 4Α, 10561
Τηλ.: 2106146022, Fax: 2106146025
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αθήνα : Κ. Κανάρη 5, Κηφισιά,14563
Τηλ.: 2105773360, Fax: 2105590555
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Λάρισα : Φλωρίνης 37, 41335
Τηλ.: 2410238926, Fax: 2415005505
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ηράκλειο : Εθνικής Αντιστάσεως 158, 71306
Τηλ.: 2810289457, Fax: 2810289428
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ρέθυμνο : Λεωφ. Κουντουριώτη 23, 74100
Τηλ. & Fax: 2831025067
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Χανιά : Εφέδρων Πολεμιστών 24, 73135
Τηλ.: 2821503189
email: [email protected]
Ρόδος : 5ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, 85100
Τηλ.: 2241038774, Fax: 2241038775
email: [email protected]
Ορεστιάδα : Βασ. Κωνσταντίνου 18, 68200
Τηλ.: 2552026866, Fax: 2552024266
email: [email protected]
Αλεξ/πολη : Λ. Δημοκρατίας 18, 68100
Τηλ.: 2551035848, Fax: 2551035848
email: [email protected]
Πάτρα : Τσαμαδού 44Α, 26222
Τηλ.:2610346500, Fax: 2616007299
email: [email protected]
Αλβανία, Τίρανα : Rr. Islam Alla, 
Myslym Shyri, nr4, Τίρανα, 
1023 Αλβανία, Τηλ. : +3554453 1916 
email: [email protected]