fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επιχειρηματική ευκαιρία στην Δυτική Μακεδονία

anavathmisi

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ενισχύονται υπό σύσταση, νέες & υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών.

 • Υπό σύσταση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την υποβολή της πρότασης και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι την πρώτη εκταμίευση.
 • Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 01/01/2018 και διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.
 • Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 01/01/2018 και διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν τις 11/01/2021.

Κατά προτεραιότητα επιδοτούνται οι τομείς αγροδιατροφής (μεταποίηση αγροτικών προϊόντων/τρόφιμα, ποτά), γούνας – δέρματος, περιβάλλοντος (ενέργεια - μεταλλικές κατασκευές) και τουρισμού, σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να δηλώσουν ως τόπο υλοποίησης της δράσης την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 • Να έχουν την ιδιότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης, δηλ. λιγότερες από 250 ΕΜΕ (ισοδύναμα εργαζομένων πλήρους απασχόλησης) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. € ή/και το σύνολο του ενεργητικού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. €.
 • Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας ή απαλλαγή από την σχετική υποχρέωση ή αίτηση έκδοσης/ανανέωσης και να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης και να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας «υψηλής»/«πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/έλεγχοι) ή αδήλωτης εργασίας (2 πρόστιμα/έλεγχοι).
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 • Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις: ο ίδιος φορέας επένδυσης (εταίρος/μέτοχος) να μην συμμετέχει σε παραπάνω από ένα επενδυτικό σχέδιο.
 • Να μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, ατόμων με αναπηρία.

 

Από τη δράση αποκλείονται:
• Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
• Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ.)
• Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν ΚΑΔ που αφορά τους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου), πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, χάλυβα, άνθρακα, ναυπηγίας τομέα, συνθετικών ινών, μεταφορών και συναφούς υποδομής, παραγωγής/διανομής/υποδομών ενέργειας, δασοκομίας και υλοτομίας.
• Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.
• Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 • Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 5.500.000€ και κατανέμεται ως εξής: 3.300.000€ για Υφιστάμενες και 2.200.000€ για Νέες/Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις.
 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 15.000 € έως 280.000 €.
 • Τo ποσοστό ενίσχυσης (επιδότησης) ορίζεται σε 70%.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

epix eukairia

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11/01/2021.
 • Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης ορίζεται έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 • Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ
Από 27/01/2021 έως 31/03/2021